vartamaan

is samay jo bhi ham dekh rahe hain, sun rahe hai, aur mahashoosh karne ke baad jo bhi is samay me kar rahe hain, vahi vartamaan hai.

 orZeku le; og gS tks fd dHkh Hkh okil ugh vkrk gS thou dk izR;sd {k.k dherh gh ugh cfYd lqugjk Hkh gS cl mldks le>us dh t;:jr gS