u

u devanaagari lipi ka paachava varn hai. yeh ek svar bhi hai.