pauliyestar

pauliyestar ke reshe ka chitr

pauliyestar ek prakaar ka bahulak (paalimr) hai. isse kapde banaae jaate hain. takiyon mein rooi ki jagah ise bhara jaata hai.