oo

oo devanaagari lipi ka chhatha varn hai. yeh ek svar bhi hai.