kheti

krushi ke udyam ko hi aam bhaasha mein kheti kah jaata hain.