jyeshth


  • jyeshth (maas): hindu panchaang ka ek maas.
  • jeth (rishta): pati ke bade bhraata ka patni se rishta.
  • jyeshth (shabd): bada rishta, yaani rishte mein bada, uda ke liye
jyeshth bhraata = bada bhaai
jyeshth abhiyanta = senior engineer