baarahavi lok sabha

10/03/1998-26/04/1999

anukram

vakta

baalayogi shri Ganti Mohanachandra 24/3/1998 -20/10/1999

upaadhyaksh

shri pi.M. Saeed 17/12/1998 -26/4/1999

mahaasachiv

shri S gopaalan 10/03/1998-26/04/1999[1]

sandarbh