au

au devanaagari lipi ka dasva varn hai. yeh ek svar bhi hai.