angrej-sikh yuddh

sikhon ne angrejon ke viruddh do pramukh yuddh lade.