amoniym salfet

amoniym salfet ek akaarbanik yaugik hai.