abeedajan

abeedajan Africa ke kote di aaivor desh ki rajdhani hai.