O

O devanaagari lipi ka nova varn hai. yeh ek svar bhi hai.