John major

John major (angreji: John Major) England ke pradhaan mantri (1990-1997).

yeh bhi dekhiye