Hubli vimaanakshetr

Hubli vimaanakshetr Karnataka sthit havaaiadda hai.